Thành công từ chữ tín

Hotline:

(+84) 2437 731 716

Email:

tophnchemical@vnn.vn

Nhà xưởng và kho

I. PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Với diện tích trên 300 m2 phân xưởng sản xuất với những máy móc hiện đại, đã đáp ứng tốt nhu cầu về hàng hóa của khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

II. HỆ THỐNG KHO

Bên cạnh xưởng sản xuất là khu kho nguyên liệu với diện tích hơn 200 mđảm bảo đủ không gian lưu trữ các loại hàng hóa của công ty. Kho được chia ra làm các khu khác nhau đáp ứng được yêu cầu lưu trữ và bảo quản các loại hàng hóa khác nhau.

Looking for someone to help write your papers? The majority of students do not know where to choose the right assistance. But there are a few alternatives you can take into consideration. Here’s how to find an organization that can assist you with your paper. It isn’t easy writing an https://thumbwind.com/2022/06/03/essay-writing-services/ academic assignment alone. There are a variety of ways that you can hire an expert to handle it. Using a professional writing service is the most suitable option for you if you are seeking someone who can handle the task.